A tér villamos tulajdonságokkal rendelkező része egyúttal villamos tér is.
 
A villamos tér az elektromágneses tér egyik összetevője, ezért ahhoz hasonlóan az anyag villamos töltéssel rendelkező tulajdonsága következtében a világon jelen lévő fizikai jelenség. A villamos tér a mechanikai jelenségekre vissza nem vezethető, objektív, fizikai realitás, az anyag egyik formája.

Villamos teret a villamos töltések hoznak létre maguk körül, továbbá az időben változó mágneses tér hoz létre villamos teret.

1.1 ábra: Egymagában álló, pozitív töltés (Q) által létrehozott villamos tér szemléltetése villamos térerősségvonalakkal (E)

Időben változó villamos tér nem létezik mágneses tér jelenléte nélkül. A villamos tér önmagában, a mágneses tér jelenléte nélkül, csak akkor létezik, ha az őt létrehozó villamos töltés(ek) nyugalomban van(nak), illetve ha a villamos tér időben nem változik. Ekkor időben állandó, statikus villamos térről beszélünk. A statikus villamos tér tárgyalásával az elektrosztatika tudományága foglalkozik.

A villamos tér vektorterek segítségével írható le, a villamos tér fizikai tulajdonságait az elektromágneses tér részeként a Maxwell-egyenletek írják le.

1.2 ábra: Időben változó mágneses tér által létrehozott villamos tér szemléltetése (a növekvő mágneses teret a zöld színű indukcióvonalak (B), az általa létrehozott villamos teret a piros színű villamos erővonal-gyűrűk (E) szemléltetik)

A villamos tér egyik legfontosabb tulajdonsága, hogy erőhatást gyakorol a benne elhelyezkedő villamos töltésekre. A villamos tér E villamos térerősség vektorral jellemzett pontjába helyezett Q töltésre ható F erő:

Az erő nagysága arányos a térerősséggel és a töltés nagyságával. Pozitív töltésre a térerősséggel megegyező irányú, negatív töltésre azzal ellentétes irányú erő hat a villamos térben.  

A villamos teret jellemző fizikai mennyiségek - Villamos térjellemzők

A villamos teret az elektromágneses teret is jellemző mennyiségek egy része jellemzi. Ezek a következők:

- a villamos térerősség vektor (jele: E), amely a villamos teret annak a villamos töltésekre kifejtett erőhatása alapján jellemzi a tér pontjaiban;
- a villamos eltolási vektor, más néven villamos indukció (jele: D), amely a töltésszétválasztó képessége alapján jellemzi a villamos teret annak minden pontjában.  
A villamos tér a fenti két térjellemző vonalaival, a villamos térerősségvonalakkal (vagy erővonalakkal) és a villamos eltolási vonalakkal szemléltethető.

A térjellemzőkből származtatott mennyiségek:

- a villamos térerősségfluxus ();
- a villamos eltolási fluxus ();
- a potenciál és a feszültség (U);
- az energiasűrűség (WE);
- a kapacitás (C).
Az anyagnak (közegnek) a villamos teret előidéző, illetve annak jellemzőit befolyásoló tulajdonságaira vonatkozó mennyiségek: - a villamos töltés (Q);
- a villamos permittivitás vagy dielektromos térállandó ()
- villamos szuszceptibilitás ().  
 
A villamos tér számos fizikai és kémiai jelenség okozója. Ilyen kémiai jelenség például az atomok ionkötése, amely során az egyik atom egy vagy több elektronja a másik atom elektronállományába kerül át, és az így kialakult, eredő villamos töltéssel rendelkező ionok között azok vonzó hatása hozza létre a kötést.

A villamos tér okozza elmozdulásra képes töltéshordozók jelenlétekor a töltések rendezett áramlását, a villamos áramot. Igen nagy villamos térerősségű villamos tér szigetelőanyagokban is áramot indít, ilyen esetben következik be a szigetelőanyagok átütése. Ha az átütés a szabad levegőben a felhők villamos töltése által létrehozott villamos tér miatt következik be, azt villámnak nevezzük.

A villamos szó a görög eredetű  (élektron), borostyánkő jelentésű szóból ered, a nemzetközi "elektromos" szó magyar megfelelője.