1

Exit
Test resultsPractice problemsQuestion list

 
BEVEZETŐ

Kurzus áttekintés (a kurzus helye és szerepe a mérnökképzésben, témakörei, matematikai alapok)


Egyszerű kísérletek
(példák a villamos és mágneses tér alapjelenségeire és összefüggéseire)


AZ ELEKTROMÁGNESES TÉR

A villamos tér (statikus villamos tér jellemzői, erőhatások a villamos térben, Gauss tétele, a villamos tér energiája, villamos tér és anyag kölcsönhatása, a villamos áramlási tér és jellemzői, Ohm törvényének és Kirchhoff törvényeinek elméleti alapja) (Számítási feladatok 1)


A mágneses tér
(statikus és stacionárius mágneses tér energiaviszonyai, mágneses tér anyag jelenlétében, mozgási és nyugalmi indukció jelensége, önindukció és kölcsönös indukció fogalma, gerjesztési törvény, időben változó villamos és mágneses tér következményei, a terek közötti ok-okozati összefüggés) (Számítási feladatok 2)


EGYENÁRAMÚ (STATIKUS) HÁLÓZATOK

Áramköri alapfogalmak és definíciók (villamos áramkörök építőelemei, ’kétpólus elmélet’:. kétpólus fogalma, csoportosítása, kétpólus karakterisztikák) (Számítási feladatok)


Memrisztor
(a hiányzó áramköri elem karakterisztikája, megvalósítása, gyakorlati alkalmazhatóságai)


Villamos hálózatok alaptörvényei
(Ohm törvénye, Kirchhoff 1-2 törvényei, összekapcsolási kényszerek: a hálózati egyenletek teljes és redukált rendszere, passzív és aktív részáramkörök ekvivalens transzformációi) (Számítási feladatok)


A villamos hálózat, mint rendszer
(áramkörök osztályozása viselkedésük alapján, gráfelméleti alapok, áramkör topológia, csomópontok, hurkok, ágak, a hálózat regularitásának kérdése, Tellegen tétele, rendszerelméleti alapfogalmak, zárt és nyílt rendszerek)


A hálózatanalízis módszerei
(csomóponti potenciálok és hurokáramok módszere, alkalmazási példák tranzisztorral) (Számítási feladatok)


Villamos hálózati teóriák
(hálózat linearitása, szuperpozíció tétele, forrás-transzformáció, Thevenin és Norton tétele, áramkör energia viszonyai, teljesítményillesztés) (Számítási feladatok)


Műveleti erősítők
(ideális műveleti erősítő, invertáló és nem invertáló alapkapcsolások, összegző, kivonó kapcsolások, kaszkádba kapcsolt műveleti erősítők) (Számítási feladatok)


A VÁLTAKOZÓÁRAMÚ ÁRAMKÖRÖK ALAPJAI

Kapacitás és induktivitás
(statikus és dinamikus viselkedésük, soros és párhuzamos kapcsolásuk, alkalmazási példák) (Számítási feladatok)


Váltakozóáram az idő és fazor tartományban
(szinuszosan változó jelek leírása, impedancia, admittancia bevezetése, Kirchhoff törvények a frekvencia tartományban, RLC elemek váltakozóáramú viselkedése) (Számítási feladatok)


Váltakozóáramú teljesítmény (pillanatnyi- és átlagteljesítmény, teljesítményillesztés, jellemző középértékek, hatásos, meddő, látszólagos és komplex teljesítmény, Tellegen tétele, teljesítmény-tényező, fázisjavítás és energiaminőség) (Számítási feladatok)

A háromfázisú rendszerek (többfázisú hálózat előnyei, szimmetrikus háromfázisú feszültség rendszer, szimmetrikus csillag-csillag, csillag-delta, delta-csillag, delta-delta összekapcsolások, háromfázisú teljesítmény, terhelés aszimmetria hatásai) (Számítási feladatok)